Google+
   สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

“ราชภัฏสงขลา” รุกผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ต่อยอดภาคเกษตร-อุตฯ

“ราชภัฏสงขลา” รุกผลิตไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ต่อยอดภาคเกษตร-อุตฯ

ดร.กันตภณ มะหาหมัด รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) สงขลา ผู้เสนอโครงการอบรมใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ในวันที่ 29-30 มิ.ย.60 ณ ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานทางเลือก และห้องประชุมคณะฯ เปิดเผยว่า กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าอบรมคือประชาชนทั่วไปในเขตพื้นที่บริการวิชาการของมหาวิทยาลัย ชุมชนโดยรอบ ตลอดจนนักศึกษาและบุคลากร

ได้เข้ามาเรียนรู้และใช้งานศูนย์การเรียนรู้พลังงานทดแทน ในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้งานในภาคอุตสาหกรรมและการเกษตร สามารถติดตั้งโซล่าเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าได้เองในครัวเรือน

เนื่องจากข้อมูลของกระทรวงพลังงานชี้ให้เห็นถึงอัตราการใช้ไฟฟ้าของประเทศที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.2 ต่อปี รัฐบาลจึงมุ่งเน้นการอนุรักษ์พลังงาน โดยได้นำมาตรการต่างๆ ทั้งในเชิงนโยบาย สนับสนุนค้นคว้าวิจัย รณรงค์เพื่อกระตุ้นให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยกำหนดเป้าหมายให้ทุกหน่วยงานราชการลดการใช้พลังงานร้อยละ 10-15

ดร.กันตภณ กล่าวต่อว่า ในส่วนของ มรภ.สงขลา ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการหนึ่งที่อยู่ในโครงการลดการใช้พลังงานภาครัฐ ยังคงมีอัตราการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าปี 2558 เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ถึงร้อยละ 16

ดังนั้น ผศ.ดร.นิวัต กลิ่นงาม อธิการบดี มรภ.สงขลา จึงให้ความสำคัญกับปัญหานี้เป็นอย่างยิ่ง โดยได้ดำเนินมาตรการต่างๆ เพื่ออนุรักษ์พลังงานอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งควบคุมการปิด เปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า การประหยัดพลังงานในเครื่องปรับอากาศ และการใช้งานอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ตลอดจนสำรวจพื้นที่สำหรับติดตั้งโซลาร์รูฟใช้งานในมหาวิทยาลัย

อย่างไรก็ตาม จากการติดตามใช้พลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยพบว่า ค่าการใช้พลังงานไฟฟ้าของมหาวิทยาลัยยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น การส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนและระบบการจัดการพลังงานที่เหมาะสม จึงเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้การประหยัดพลังงานไฟฟ้าเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม นอกจากนั้นยังเป็นส่วนหนึ่งที่จะใช้นวัตกรรมเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชนอย่างครบวงจรและยั่งยืนต่อไปอีกด้วย

“จากปัญหาที่เกิดขึ้น คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จึงมีแนวคิดในการจัดตั้งศูนย์พลังงานทดแทน และอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน อันจะเป็นประโยชน์ในการเป็นต้นแบบของการส่งเสริมการนำพลังงานทดแทนและเทคโนโลยีการจัดการพลังงานมาใช้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังเป็นการอนุรักษ์พลังงานและส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนได้อย่างมีประสิทธิภาพ”

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา กล่าวด้วยว่า ก่อนที่จะมีการจัดอบรมใช้งานระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ดังกล่าว ทางคณะฯได้ลงพื้นที่ให้ความรู้ด้านการใช้พลังงานทดแทนแก่คนในชุมชนเทศบาลตำบลเกาะแต้ว อ.เมือง จ.สงขลา ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก และต้องการให้มีการจัดอบรมในลักษณะนี้อย่างต่อเนื่องต่อไปด้วย

Tags : ข่าวการศึกษา นวัตกรรม สาธารณสุข วัฒนธรรม

view