Google+
   สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ครูฟ้อง!เลขาฯ กพฐ. หัวหน้าหมวดวิชา 3 กลุ่มสาระฯรองรับใต้โต๊ะ สนพ. ซื้อตำราไร้คุณภาพแจก น.ร.

ครูฟ้อง!เลขาฯ กพฐ. หัวหน้าหมวดวิชา 3 กลุ่มสาระฯรองรับใต้โต๊ะ สนพ. ซื้อตำราไร้คุณภาพแจก น.ร.


ความคืบหน้าภายหลังนายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ได้ลงนามในหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04006/ว 1008 เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 สั่งการให้โรงเรียนทั่วประเทศ จัดซื้อหนังสือเรียนปีการศึกษา 2563 ให้ครบรายวิชาพื้นฐานทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้กับนักเรียนทุกคน

โดยสถานศึกษาสามารถยืมเงินอุดหนุนรายการค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และรายการค่าจัดการเรียนการสอนมาใช้ได้ หากงบซื้อหนังสือเรียนได้รับยังไม่เพียงพอนั้น

เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 นายสานิตย์ พลศรี นายกสมาคมครูชนบทจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า จากหนังสือสั่งการของเลขาธิการ กพฐ.ดังกล่าว ส่งผลให้โรงเรียนทั่วประเทศกำลังดำเนินการจัดซื้อหนังสือเรียนให้ครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยเฉพาะหนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้รอง คือกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ และกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

นายสานิตย์กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม ขณะนี้มีครูหลายโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่อยู่ในหมวดวิชาใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้รองดังกล่าว ได้ร้องเรียนมายังสมาคมครูชนบทจังหวัดชัยภูมิ เพื่อให้สะท้อนไปถึงนายอำนาจให้แก้ปัญหา กรณีพบว่ามีหัวหน้าหมวดวิชาใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้รอง รับเงินใต้โต๊ะ 20-25% ของราคาปก จากสำนักพิมพ์เอกชนแห่งหนึ่ง เพื่อให้เลือกซื้อหนังสือเรียนของสำนักพิมพ์แห่งนี้

ซึ่งรวมกับส่วนลดอื่นๆ เช่น ลด 20% ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้กับโรงเรียนต่างๆ รวมทั้งสำนักพิมพ์แห่งนี้ให้ส่วนลดอื่นๆ อีก รวมแล้วประมาณ 55%

ดังนั้น หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานใน 3 กลุ่มสาระการเรียนรู้รองของสำนักพิมพ์แห่งดังกล่าว จึงมีจุดอ่อนที่กระดาษจัดพิมพ์ค่อนข้างไม่มีคุณภาพ อีกทั้งภาพประกอบก็พิมพ์น้อยสี

“ผมจึงอยากเรียกร้องไปยังเลขาธิการ กพฐ.ได้สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง และกำชับให้ทุกโรงเรียนเลือกซื้อหนังสือเรียนที่มีคุณภาพด้วย ไม่ใช่นักเรียนได้รับแจกไปแล้วเปิดใช้ไม่ถึงเดือนกระดาษก็หลุดลุ่นหมดแล้ว ซึ่งจะส่งผลให้ สพฐ.ถูกวิพากษ์วิจารณ์ในแง่ลบอีก” นายกสมาคมครูชนบทจังหวัดชัยภูมิกล่าว

Tags : ข่าวการศึกษา นวัตกรรม สาธารณสุข วัฒนธรรม

view