Google+
   สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์พร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์พร้อมใจกันร่วมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

       ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์  น้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มายึดถือปฏิบัติ ด้วยทรงมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารในพระองค์ เป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดี มีจิตอาสา จิตสาธารณะ มีความเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม มีความกตัญญู ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ร่วมทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน และไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน

       วันนี้ (๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓)  เวลา ๐๙.๐๐  น. ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์  พร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต  ถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘กรกฎาคม ๒๕๖๓  ในพื้นที่หน่วยราชการในพระองค์ จำนวน ๓ แห่ง ดังนี้

     - ที่อาคารศาลาลูกขุนใน พระบรมมหาราชวัง  ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์  พร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต  จำนวน  ๑๕๐ คน  โดยมีโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า  กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิต

     - ที่ศาลามหามงคล โครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต  ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์  พร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต จำนวน  ๑๒๐  คน  โดยมีสถาบันพยาธิวิทยา ศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้า กรมแพทย์ทหารบก เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิต

      - ที่อาคาร ๖๐๖  สำนักพระราชวัง สนามเสือป่า  ข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์ พร้อมใจเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต จำนวน  ๑๘๐  คน  โดยมีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เป็นหน่วยรับบริจาคโลหิต

       สำหรับการบริจาคโลหิตในวันนี้ มีผู้บริจาคโลหิต หน่วยแพทย์ทั้ง ๓ แห่ง จะได้นำไปเป็นโลหิตสำรอง สำหรับนำไปใช้ในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยต่อไป  เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙  หรือโรคโควิด ๑๙  ทำให้มีผู้บริจาคโลหิตลดลง  จนทำให้จำนวนโลหิตสำรองในโรงพยาบาลต่าง ๆ มีน้อยลง ซึ่งการร่วมกันบริจาคโลหิตของข้าราชบริพารในพระองค์ในวันนี้  เป็นการแสดงให้เห็นถึงการเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดี เสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ปฏิบัติตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะให้ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข

view