Google+
   สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานพร้อมติดตามการดำเนินงานสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียน อำเภออมก๋อย

องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานพร้อมติดตามการดำเนินงานสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียน อำเภออมก๋อย

        วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563 นายพลากร สุวรรณรัฐ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะที่ปรึกษา เดินทางไปยังโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียน ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ จำนวน 4 โครงการ ได้แก่ โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียน โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริดอยแบแล โครงการช่วยเหลือราษฎรบ้านซิแบรอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และโครงการช่วยเหลือราษฎรบ้านทุ่งต้นงิ้วอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จำนวนรวมทั้งสิ้น 623 ถุง  การนี้ องคมนตรีและคณะได้ทำพิธีเชิญถุงพระราชทานให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ราษฎร และชนเผ่าต่าง ๆในพื้นที่สูง  เพื่อใช้ในการดำรงชีพ พร้อมกับเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยในความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรในทุกพื้นที่

     

    

        โอกาสนี้ องคมนตรีได้ปลูกต้นไทรย้อยใบแหลม บริเวณพื้นที่โครงการ เพื่อเป็นตัวอย่างของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้คนอยู่ร่วมกับป่าอย่างยั่งยืน

          ต่อมาองคมนตรีและคณะได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินการและเยี่ยมชมผลสำเร็จของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านนาเกียน ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยนำพื้นที่ที่ถูกบุกรุกแผ้วถางมาจัดทำเป็นแหล่งเรียนรู้การทำการเกษตรอย่างถูกหลักวิชาการให้แก่ราษฎร ควบคู่ไปกับการฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่ ซึ่งเป็นป่าต้นน้ำที่มีสภาพเสื่อมโทรม ให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ เพื่อป้องกันวิกฤตการขาดแคลนน้ำของชุมชนในอนาคต

      ปัจจุบัน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ประสานงานร่วมกันในการดำเนินงานสนองพระราชดำริมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ให้การสนับสนุนงบประมาณนับตั้งแต่ปี 2548-2563 โดยมีพื้นที่หมู่บ้านเป้าหมาย คือ บ้านนาเกียน ซึ่งมีประชากรรวม 650 คน ส่วนใหญ่เป็นชาวไทยภูเขาเผ่ากะเหรี่ยง (โปร์) โดยดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำบริเวณดอยซอยเทอลู่ และได้พลิกฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ทำให้ป่าไม้มีความหลากหลายทางระบบนิเวศของพืชพรรณเพิ่มขึ้น สัตว์ป่าหายากมีจำนวนมากขึ้น โดยเฉพาะนกเงือกและชะนี  นอกจากนี้ยังพบว่ามีปริมาณน้ำท่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจาก 51,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวันเพิ่มเป็น 60,800 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน เป็นสิ่งชี้วัดถึงความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าที่ทำให้ชุมชนมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคในครัวเรือนและทำการเกษตรอย่างเพียงพอ อีกทั้งยังสามารถลดการทำไร่หมุนเวียนได้เกือบ 100 % นอกจากนี้ประชาชนได้ปรับเปลี่ยนสายพันธุ์ข้าวจากข้าวพันธุ์พะดู ซึ่งเป็นพันธุ์ข้าวเดิมที่ให้ผลเฉลี่ยเพียง 260 กิโลกรัมต่อไร่ มาเป็นข้าวพันธุ์ขะสอ 62 ซึ่งให้ผลผลิตเฉลี่ยถึง 541 กิโลกรัมต่อไร่ ส่งผลให้ราษฎรมีข้าวเพียงพอต่อการบริโภคตลอดทั้งปี และยังเหลือจำหน่ายเป็นรายได้เสริม ทางโครงการฯ ยังสนับสนุนราษฎรโดยการรับซื้อข้าวเปลือกมาแปรรูปเป็นข้าวกล้องเพื่อจำหน่าย โดยใช้ชื่อ ข้าวกล้องดอยนาเกียน 

       นอกจากนี้ ยังสนับสนุนให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกกาแฟ มะขามป้อม ที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก  ดังจะเห็นได้จากการจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกาแฟบ้านนาเกียน สร้างรายได้ให้กับชุมชนกว่า 140,000 บาท การแปรรูปมะขามป้อมและพริกกะเหรี่ยงจำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ปัจจุบันราษฎรมีรายได้เฉลี่ย 70,000 บาท/ครัวเรือน/ปี ซึ่งมากกว่าตอนเริ่มจัดตั้งโครงการที่ราษฎรมีรายได้เพียง 5,500 บาท/ครัวเรือน/ปี

    

        จากนั้น องคมนตรี ได้เดินทางไปยังบ้านนาเกียนใหม่ หมู่ที่ 3 เพื่อเชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรผู้สูงอายุ จำนวน 3 ราย พร้อมกับเยี่ยมและสอบถามทุกข์สุขและชีวิตความเป็นอยู่ ของราษฎร พร้อมกันนี้ องคมนตรีและคณะ ได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด ซึ่งประกอบด้วยพันธุ์ปลาพลวงหิน ปลาซิวเจ็ดสี ปลาซิวแม่แตง และปลาเลียหิน ลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและเยี่ยมชมช้างไถนา ซึ่งเป็นกิจกรรมการปลูกข้าวพันธุ์ขะสอ 62 ด้วยช้างซึ่งเป็นวิถีและประเพณีของชนพื้นที่สูงที่ดำเนินการสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

view