Google+
   สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้เชิญสิ่งของ-เวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่คนไร้ที่พึ่งฯ-พร้อมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้เชิญสิ่งของ-เวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่คนไร้ที่พึ่งฯ-พร้อมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงให้ความสำคัญกับสุขภาพอนามัยและโภชนาการของคนไร้ที่พึ่งและผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่คนไร้ที่พึ่ง ผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ ในสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ พร้อมทั้งบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในสถานสงเคราะห์ ศาสนสถาน และชุมชนต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

    

      วันนี้  (วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓)  เวลา  ๐๙.๓๖  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่คนไร้ที่พึ่ง ผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่  ณ สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้

     - ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี จักรพงษ์  หอมไกรลาศ เป็นประธานเชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่คนไร้ที่พึ่ง และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๕๔๕ คน  ณ สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

     - ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ นายไพศาล  ล้อมทอง เป็นประธานเชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่ผู้สูงอายุ และเจ้าหน้าที่ จำนวน ๑๓๑ คน  ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ จังหวัดปทุมธานี

    

      ในการนี้ หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาด เก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า ขุดลอกคูคลอง และเก็บวัชพืชที่กีดขวางทางน้ำภายในสถานสงเคราะห์ ทั้ง ๒ แห่ง ให้สะอาด มีสภาพแวดล้อมที่สวยงาม น่าอยู่ และสร้างขวัญกำลังใจให้คนไร้ที่พึ่งและผู้สูงอายุมีสุขภาพจิตที่ดี ร่าเริงแจ่มใส มีพื้นที่สำหรับทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างถูกสุขลักษณะและปลอดภัยมากยิ่งขึ้น

    

      เช่นเดียวกับที่วัดสวัสดิ์วารีสีมาราม และชุมชนซอยโซดา เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยกันทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความสะอาดถนน กวาดและเก็บขยะ ตัดแต่งกิ่งไม้ กำจัดวัชพืชในคูคลอง และปรับภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบวัดสวัสดิ์วารีสีมาราม และชุมชนซอยโซดา ให้สะอาด สวยงาม น่าอยู่ ไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อโรค และแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษและยุง นอกจากนี้ ยังมีหน่วยแพทย์พระราชทานมาให้บริการตรวจรักษา และให้คำแนะนำในการป้องกันตนเองในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (COVID-19) และมีโรงครัวพระราชทานมาประกอบอาหารพระราชทานเลี้ยงแก่จิตอาสาพระราชทานที่มาร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ด้วย

    

      ซึ่งหน่วยราชการในพระองค์ และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ต่างน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี และร่วมกันทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

    

      ทั้งนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนไร้ที่พึ่ง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันคล้ายวันพระราชสมภพ และวันคล้ายวันประสูติของพระบรมวงศานุวงศ์ มาโดยตลอด โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (COVID-19) ที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและเอาพระราชหฤทัยใส่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ได้พระราชทานถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในชุมชนแออัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล พระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน ห้องตรวจเชื้อ และรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย แก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้สามารถดูแล รักษา และตรวจโรคติดเชื้อให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังได้พระราชทานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์แก่เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ คนไร้ที่พึ่ง และเจ้าหน้าที่ ในสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว อีกทั้งทำความสะอาดสถานที่ต่าง ๆ ให้สะอาด น่าอยู่ ถูกสุขอนามัย และปลอดภัยจากเชื้อโรค ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชน รวมถึงเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และคนไร้ที่พึ่ง ในสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ให้ได้รับประทานอาหารที่ดี มีคุณค่าทางโภชนาการ มีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง และถูกสุขอนามัย เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

view