Google+
   สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้เชิญสิ่งของเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงให้เชิญสิ่งของเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุ พร้อมทั้งบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

      พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยและทรงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพอนามัยและโภชนาการของผู้สูงอายุ  รวมถึงยังทรงคำนึงถึงเจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ ที่ยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโควิด ๑๙ (COVID-19) ในช่วงเวลานี้ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

      วันที่๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓  เวลา ๑๐.๐๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หน่วยราชการในพระองค์ เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปมอบแก่ผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์ต่าง ๆ จำนวน ๒ แห่ง ดังนี้

        

         - ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลอากาศตรี ธีระ  เชียงทอง เป็นประธาน เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่ผู้สูงอายุ รวมถึงเจ้าหน้าที่ จำนวน ๓๑๑ คน ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค  เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

         - ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พลอากาศเอก ธีระพล  คล้ายพันธ์เป็นประธาน เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่ผู้สูงอายุ รวมถึงเจ้าหน้าที่  จำนวน ๑๗๕ คน ณ บ้านผู้สูงอายุบางแค ๒ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

        

       ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยราชการในพระองค์ กองพันทหารม้าที่ ๑ รักษาพระองค์ กองพันทหารที่ ๔ รักษาพระองค์ กองพันทหารม้าที่ ๒๙ รักษาพระองค์ สมาคมนักเรียนเก่าวชิราวุธวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมนักเรียนเก่าโรงเรียนจิตรลดา หน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์บริเวณโดยรอบสถานสงเคราะห์ทั้ง ๒ แห่ง โดยการทำความสะอาดถนน ตัดแต่งกิ่งไม้ และเก็บขยะกับวัชพืชในคูระบายน้ำ ปรับภูมิทัศน์ให้สะอาดสวยงาม สบายตา ร่มรื่น ไม่เป็นแหล่งที่อาศัยของสัตว์มีพิษและยุง เพื่อให้ผู้สูงอายุ มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีสุขภาพจิตใจที่แจ่มใสด้วย

      รวมถึงที่วัดประสาทบุญญาวาส เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้หน่วยราชการในพระองค์ และประชาชนจิตอาสาพระราชทานในพื้นที่ ร่วมกันทำความสะอาดศาสนสถาน ฉีดล้างทำความสะอาด ตัดแต่งกิ่งไม้ และเก็บกวาดบริเวณโดยรอบ เพื่อให้มีความสะอาด สวยงาม ร่มรื่น และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เช่นเดียวกับที่ชุมชนท่าน้ำสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร หน่วยราชการในพระองค์ ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน และชาวชุมชนท่าน้ำสามเสน ร่วมกันทำความสะอาดพื้นถนน ทางเดินเท้า เก็บกวาดบริเวณโดยรอบชุมชน เพื่อไม่ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษและยุง ทำให้เกิดความสะอาด สวยงามแก่ชุมชนอีกด้วย

      

  

    

      ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงตั้งพระราชปณิธานที่จะให้ประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีความสุข ทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญที่จะต้องดูแลประชาชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ให้มีสุขภาพอนามัยสมบูรณ์แข็งแรง และมีโภชนาการที่ดี อันจะนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์พระราชทาน ไปมอบแก่สถานสงเคราะห์ต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันคล้ายวันพระราชสมภพ วันคล้ายวันประสูติ และวันสำคัญต่าง ๆ มาโดยตลอดแม้แต่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ (COVID-19) พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ก็ยังทรงห่วงใยและเอาพระราชหฤทัยใส่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งที่ผ่านมา ได้พระราชทานถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนในชุมชนแออัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉิน ห้องตรวจเชื้อที่พระราชทานแก่โรงพยาบาลต่าง ๆ ทั่วประเทศ รวมถึงรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย เพื่อให้สามารถตรวจโรคติดเชื้อให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ ได้อย่างทั่วถึงและรวดเร็ว ดังพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและบรรเทาความทุกข์ยาก เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

     การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ ยังความปลื้มปีติแก่ประชาชนทุกหมู่เหล่า ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

view