Google+
   สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินี พระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ใน กทม.

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระบรมราชินี พระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 ใน กทม.

       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในพื้นที่ชุมชนแออัด กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานถุงพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่ชุมชนแออัดในเขตต่างๆ ของกรุงเทพมหานคร ซึ่งได้ดำเนินการไปตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2563 เป็นต้นมาแล้ว โดยมีจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาครัฐและเอกชน ร่วมช่วยบรรจุสิ่งของพระราชทานและนำไปมอบแก่ประชาชน

      โดยเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ได้เชิญถุงพระราชทาน ไปมอบแก่ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ได้แก่ เขตบางแค จำนวน 23 ชุมชน และเขตบางกอกใหญ่ จำนวน 28 ชุมชน เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น ยังความปลื้มปีติแก่ประชาชนและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

Tags : ข่าวการศึกษา นวัตกรรม สาธารณสุข วัฒนธรรม

view