Google+
   สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

น้อมนำศาสตร์พระราชาจัดการเรียนการสอน กล้วยหอมคาเวนดิช ณ วษท.สุราษฎร์ตัวแบบ

น้อมนำศาสตร์พระราชาจัดการเรียนการสอน กล้วยหอมคาเวนดิช ณ วษท.สุราษฎร์ตัวแบบ

 “...อันนี้ถึงบอกว่า เศรษฐกิจพอเพียง หรือ ทฤษฎีใหม่ นี้ ๒ อย่างนี้จะนำความเจริญแก่ประเทศได้ แต่ต้องมีความเพียร แล้วต้องอดทน ต้องไม่ใจร้อน ต้องไม่พูดมาก ต้องไม่ทะเลาะกัน ถ้าทำได้โดยเข้าใจกัน เชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้..."

   พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต 4ธันวาคม  2541

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 นี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จะเสด็จพระราชดำเนินไปเป็นองค์ประธานในงานประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย(อกท.)ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 41 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุราษฎร์ธานี(วษท.สุราษฎร์ธานี)ซึ่งจัดงานระหว่างวันที่ 16-19 กพ.2563 ณ วษท.สุราษฎร์ธานี เชิญชวนประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีและใกล้เคียง เยาวชน ณ สถานศึกษาทุกระดับชั้นในจังหวัดสุราษฎร์ฯและใกล้เคียงร่วมเฝ้ารับเสด็จเพื่อความเป็นสิริมงคลโดยพร้อมเพรียงกัน

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี หรือเรียนย่อว่า วษท. ที่ตั้งอยู่ในหลายจังหวัดทุกภูมิภาคของไทย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) จัดการเรียนการสอนด้านการอาชีพเกษตรกรรม การประมง การปศุสัตว์ อุตสาหกรรมเกษตร เครื่องกลเกษตร คอมพิวเตอร์ธุรกิจเกษตร แปรรูปเกษตร องค์ความรู้ทางวิชาการ องค์ความรู้ที่ผ่านการลงมือปฏิบัตินำสู่ความเชี่ยวชาญ ทั้งที่เป็นภูมิปัญญาไทยและที่เป็นกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีล้วนได้ถูกนำมาถ่ายทอดสู่นักเรียนนักศึกษา

โดยน้อมนำหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ที่เป็นวิถีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช  บรมนาถบพิตร เป็นแสวงสว่างแห่งการมีสติเพื่อก้าวสู่การมีอาชีพผลิตอาหารเพื่อตัวเอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมอันเป็นแหล่งผลิตอาหารปลอดภัยที่ไม่เกิดจากความโลภแต่สามารถพึ่งพาตนเองยืนอยู่ได้โดยการประยุควิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อเพิ่มผลผลิต เพิ่มปริมาณ เพิ่มคุณภาพบนหลักแห่งความประหยัด

สอนเยาวชนทั้งลูกหลานเกษตรกรและลูกหลานชาวบ้านทั่วไปให้เรียนรู้เรื่องอาชีพเกษตร ฝึกฝนให้ลงมือทำการเกษตร พัฒนาการเกษตรตามวิถีดั้งเดิมเป็นภูมิปัญญาของบรรพชนแล้วนำเอาวิชาการทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมาประยุกต์จนคิดเอง  ลงมือปรับปรุงพัฒนาจนนำสู่การได้ผลผลิตมีทั้งคุณภาพ เพิ่มปริมาณ เพิ่มมูลค่า แต่ปลอดภัยสำหรับผู้บริโภคและประหยัดการลงทุนได้ด้วย จนกลายเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่สืบสานมรดกอาชีพหลักคนไทยที่เรียกว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์(SMART FARMER)

มีโอกาสไปเยือนที่วษท.สุราษฎร์ธานีในการจัดแถลงข่าวงานประชุมวิชาการระดับชาติดังกล่าวก่อนถึงวันจัดประชุมหลายวัน มีเวลาเยี่ยมชมผลผลิตแปลงเกษตร คอกปศุสัตว์ แหล่งน้ำบ่อปลา โรงเรือนเลี้ยงไก่ โรงเรือนปลูกผักทั้งระบบไฮโดรโฟร์นิก ถึงมะเขือเทศ ทั้งเลมอนแล้วก็แปลงพืชผักโครงการชีววิถีที่เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษาได้ลงมือทำ ฝึกฝนสร้างผลผลิตได้ด้วยตัวเอง แล้วยังนำสู่การลงมือปรับปรุงพัฒนาการเกษตรที่เน้นระบบอินทรีย์คือผลผลิตปลอดภัยแก่ผู้บริโภคและสภาพแวดล้อม พัฒนาทั้งพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ ปรับปรุงดิน สร้างปุ๋ยพืชอินทรีย์ อาหารสัตว์อินทรีย์ โดยนำหลักคิดตามศาสตร์พระราชาหรือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯมาปลูกฝังสำนึกสร้างสติปัญญาให้ดำเนินการไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายของการศึกษาเพื่อเป็นบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถเป็นกำลังพัฒนาตลาดแรงงานอุตสาหกรรมตามวิถีคนดีที่ไม่ฝึกสำนึกไม่ให้ตกอยู่ในความโลภโมโทสัน

สนองพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสร้างพื้นฐานผู้เรียนเพื่อมีงานทำ แล้วก็เป็นคนดีของพ่อแม่ของสังคม

แล้วยังเปิดโอกาสให้ขยายผลองค์ความรู้ความสามารถรวมถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้รากฐานภูมิปัญญากับเกษตรกรและประชาชนที่สนใจ โดยนโยบายวิทยาลัยได้จัดสรรพื้นที่แปลงเกษตรให้เกษตรกรไร้ที่ทำกิน มีความขยันอดทน นำองค์ความรู้ทางภูมิปัญญาเข้ามาทำเกษตรพื้นที่วิทยาโดยลงทุนเองแต่ได้รับการเกื้อกูลวิชาการจากวิทยาลัย แล้วให้ได้ถ่ายทอดภูมิปัญญาให้แก่นักเรียนนักศึกษาและคนที่สนใจทั่วไปด้วย

ดูแปลงเกษตรที่เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้วิชาชีพของนักเรียนนักศึกษา ตลอดจนเกษตรกรที่สนใจก็เข้าไปขอศึกษาได้ อยากพูดถึงแปลงกล้วยหอมคาเวนดิชของเจริญศักดิ์ ทองญวน เกษตรกรบ้านตลาดพนม ต.พนม อ.พนม จ.สุราษฎร์ธานี เป็นผลผลิตของเกษตรกรตัวจริงแต่เกิดผลในพื้นที่ของวิทยาลัยเป็นหนึ่งในแปลงเกษตรพืชผักของอีกหลายครอบครัวที่วิทยาเลือกให้เข้าไปทำโดยไม่เสียค่าเช่าแต่ลงทุนเองและเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักศึกษาไปด้วย

เจริญศักดิ์ เป็นศิษย์เก่าคนหนึ่งของ วษท.สุราษฎร์ธานีจึงมีองค์ความรู้ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติจึงสามารถสร้างผลผลิตกล้วยหอมคาเวนดิชเป็นพืชเศรษฐกิจขึ้นมาในพื้นที่ เป็นแบบอย่างอาชีพเกษตรที่เลี้ยงตัวเองได้ สร้างฐานะครอบครัวได้แล้วยังเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับคนอื่นๆที่สนใจนอกจากนักศึกษา กล้วยหอมคาเวนดิช เจริญศักดิ์บอกต้นตอมาจากเอกวาดอ ศึกษาเรียนรู้ชีวิตจิตใจกล้วยพันธุ์นี้กับพื้นที่สภาพแวดล้อมในไทย พัฒนาจนลงตัวกับพื้นที่ดังกล่าว แล้วขยายผลไปยังกลุ่มเกษตรกรที่สนใจรวมกลุ่มเพื่อผลิตเป็นการเพิ่มรายได้ พร้อมๆกับนำองค์ความรู้ถ่ายทอดนักเรียนนักศึกษาวษท.สุราษฎร์ธานีไปด้วย

เจริญศักดิ์ย้ำว่า ความสำเร็จที่เกิดขึ้นต้องใช้ศาสตร์พระราชาคือหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำริเป็นแสงสว่างแห่งปัญญานำทางจึงประสบผลในทุกวันนี้

กล้วยหอมคาเวนดิชเจริญศักดิ์บอกว่าใช้เวลา 9 เดือนตั้งแต่ลงหน่อไปจนออกเครือกล้วยแก่รอสุก ไม่นับเตรียมแปลง ผลผลิตบริโภคสุกก็หวานหอม มีประโยชน์ทางโภชนาการ หรือกล้วยสุกนำไปแปรรูปเป็นน้ำไซหรับหรือมักเรียกว่าน้ำผึ้งกล้วยหอม เอากล้วยที่ยังดิบไปฝานทอดกรอบก็ได้ที่เรียกว่ากล้วยฉาบปรุงรสเค็บ หวานหรือตามแต่ใจได้ทุกรสชาติเลย ตลาดนิยมทีเดียว ราคากล้วยคาเวนดิชค่อนข้างดี ณ เวลานี้ เป็นที่ต้องการของตลาด

ที่สำคัญเป็นสายเกษตรทางเลือกที่นักเรียนนักศึกษาหันมาให้ความสนใจเลือกเรียนเพื่อนำไปขยายผลในที่ดินของตัวเองปูพื้นอาชีพไว้ตั้งแต่ยังเป็นนักษา วษท.สุราษฎร์ธานีอยู่ทีเดียว

“ผมได้รับการปลูกฝังเรื่องวิถีเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริทั้งในครอบครัวแล้วก็สมัยเรียน เรียนสายเกษตรกรรมก็ต้องยึดหลักคิดที่สืบสานทั้งภูมิปัญญาไทยและนำเอาเทคโนโลยีมาปรับประยุกต์ไปด้วยกันนี่ก็ต้องตามศาสตร์พระราชาหรือหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ฯ ต้องมีความขยัน อดทน ต้องพยายามเอาทรัพยากรหรือวัสดุที่มีอยู่ในพื้นที่มาพัฒนาใช้ให้เกิดประโยชน์เพื่อการประหยัด แล้วต้องมีใจแบ่งปันรู้จักให้เอื้อเฟื้อเกื้อกูลกัน การทำเกษตรแบบนี้แม้ดูจะมุ่งการขาย การตลาด ทำเชิงธุรกิจ แต่เราทำโดยมุ่งความปลอดภัยผู้บริโภคคือเป็นผลผลิตอินทรีย์  ไม่ได้หวังรวยจากผลผลิตนี้ เอาพออยู่พอกิน พอแบ่งปัน เราก็สามารถผลิตเครื่องมืออุปกรณ์รวมถึงวัตถุที่พัฒนาผลผลิตพัฒนาดิน แหล่งน้ำด้วยวัตถุดิบที่มีอยู่ในบ้านหรือในท้องถิ่นได้ ลงทุนไม่มากแต่ได้ผลผลิตดี สร้างน้ำให้ดี ปรับปรุงดินดีไม่กระทบทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม” เจริญศักดิ์ ทองญวนกล่าวสรุปสั้นๆ

ทรงสร้างสุขทั้งแผ่นดิน

เสกสรร  สิทธาคม

Seksan2493@yahoo.com

Siamedunews

Tags : ข่าวการศึกษา สุขทั้งแผ่นดิน

view