Google+
   สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

2 น.ศ.เภสัช ม.อุบล พัฒนาแอปพลิเคชัน “รู้ทัน ท้องเสีย”

2 น.ศ.เภสัช ม.อุบล พัฒนาแอปพลิเคชัน “รู้ทัน ท้องเสีย”

นักศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นศ.ภ.อภิมุข ปิตรัมย์ และ นศ.ภ.อัจฉราพรรณ พรมตา นักศึกษาชั้นปีที่ 5 พัฒนาแอปพลิเคชัน "รู้ทัน ท้องเสีย" ซึ่งสามารถช่วยให้เราประเมินความจำเป็นในการใช้ยาปฏิชีวนะได้ด้วยตนเอง "ใช้ง่าย สะดวก สามารถได้รับผลการประเมินรวดเร็วทันที" ร่วมกับคำแนะนำในการดูแลตัวเองต่างๆหลังจากมีอาการท้องเสีย

โดยมี รศ.ดร.ธีราพร สุภาพันธุ์, อาจารย์ประสิทธิชัย พูลผล และ ผศ.อุไรวรรณ อกนิตย์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์  ทั้งนี้ สามารถโหลดใช้ได้แล้ว ทาง google play (android) และช่องทางเว็บไซต์ https://play.google.com/store/apps/details?id=wb.wombat.rdubu

นศ.ภ.อภิมุข ปิตรัมย์ กล่าวว่า การพัฒนาแอปพลิเคชัน "รู้ทัน ท้องเสีย" เป็นการพัฒนาต่อจากความคิดริเริ่มของรุ่นพี่ คือ ภญ.สิริพร สีนิลแท้  ภญ.สุทธิภัทร  ปานรัตน์ และอาจารย์รจเรศ เนตรทอง จากรายวิชาการใช้ยาอย่าสมเหตุผลและความปลอดภัยของผู้ป่วย ปีการศึกษา 2560 ซึ่งการพัฒนาในครั้งนี้เป็นหนึ่งของรายวิชาสารนิพนธ์ ปีการศึกษา 2562 หรืองานวิจัย โดยมีการเก็บข้อมูล การนำเสนอ วิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งผู้วิจัยได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน

การจัดทำแอปพลิเคชัน “รู้ทัน ท้องเสีย” ที่ใช้ในการประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะในโรคอุจจาระร่วงเฉียบพลันในผู้ใหญ่ เพื่อให้เกิดการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้องและเหมาะสม ร่วมกับเป็นการสนับสนุนนโยบายของกระทรวงสาธารณาสุข ในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบยาแห่งชาติ เพื่อให้เกิดการใช้ยาอย่างสมเหตุผล

แอปพลิเคชัน "รู้ทัน ท้องเสีย" สามารถช่วยให้เราประเมินความจำเป็นในการใช้ยาปฏิชีวนะได้ด้วยตนเอง ปัจจุบันมีปัญหาเชื้อดื้อยาเพิ่มขึ้น และประกอบกับประชาชนทั่วไปมักมีความเข้าใจว่าถ้าท้องเสียต้องได้รับยาฆ่าเชื้อ แต่ที่จริงแล้วถ้าท้องเสียเกิดจากสาเหตุอื่นที่ไม่ใช่การติดเชื้อ ยาฆ่าเชื้อจะไม่มีความจำเป็น เพื่อให้ประชาชนได้มีการประเมินอาการเบื้องต้น

ด้าน นศ.ภ.อัจฉราพรรณ พรมตา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการใช้งาน หลังจากที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน "รู้ทัน ท้องเสีย" ผ่านช่องทาง google play (android) ในแอพ "รู้ทัน ท้องเสีย"  เมื่อเราเข้าสู่ระบบจะมี 4 เมนู หลักให้ใช้งาน ประกอบด้วย เมนูการประเมินการใช้ยาปฏิชีวนะ เมนูคำแนะนำในการปฏิบัติตัว เมนูข้อเสนอแนะและความพึงพอใจ และเมนูผู้พัฒนาระบบหรือจัดทำ

ซึ่งจากการสอบถามผู้ใช้งานพบว่าข้อมูลมีความถูกต้องรวดเร็วประเมินความจำเป็นในการใช้ยาปฏิชีวนะได้ด้วยตนเอง "ใช้ง่าย สะดวก สามารถได้รับผลการประเมินรวดเร็วทันที"

นับว่าเป็นอีกหนึ่งผลงานวิจัยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นศ.ภ.อภิมุข ปิตรัมย์ และ นศ.ภ.อัจฉราพรรณ พรมตา ที่พัฒนาผลงานที่เป็นประโยชน์แก่สังคม ช่วยในประเมินความจำเป็นในการใช้ยาปฏิชีวนะเกินความจำเป็น พิจารณาการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างเหมาะสม เพื่อป้องกันอันตรายจากยาและความเสี่ยงในการเกิดเชื้อดื้อยาในอนาคต

Tags : ข่าวการศึกษา นวัตกรรม สาธารณสุข วัฒนธรรม

view