Google+
   สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ภาษาอังกฤษคนไทย

ภาษาอังกฤษคนไทย

                                                       

มีการนำเสนอนโยบายและทิศทางการพัฒนากำลังคน การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา เพื่อรับทราบนโยบายการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ และให้แต่ละมหาวิทยาลัยได้รับทราบความต้องการกำลังคนของตลาดและพิจารณาสัดส่วนการผลิตกำลังคนในปัจจุบันว่าเหมาะสมหรือไม่ ต้องปรับอย่างไร

ถือเป็นครั้งประวัติศาสตร์ที่ได้เชิญภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม เพราะจะได้รู้ความต้องการอย่างแท้จริง ความต้องการกำลังคนเท่าไหร่ มหาวิทยาลัยมีศักยภาพในการผลิตกำลังคนเท่าไหร่เพียงพอหรือไม่ และนำทุกอย่างมาแมทช์ชิ่งกัน เพื่อจะได้การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ หรือ Manpower Planning ใน 5 ปี

จึงมีนโยบายในการพัฒนากำลังคนกลุ่ม Non-Degree เพื่อเป็นการ Upskill, Reskill รองรับการลงทุน เพื่อสร้างบุคลากรคุณภาพสูง 100,000 คน ที่พร้อมสำหรับความต้องการของอุตสาหกรรมทั้งในพื้นที่อีอีซี นอกพื้นที่อีอีซี

จากการติดตามเรื่องนี้ น่าเสียดายว่า การนำเสนอนโยบายและทิศทางการพัฒนากำลังคน การผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนา เพื่อรับทราบนโยบายการผลิตและพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ ครั้งประวัติศาสตร์ ที่มีกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) ซึ่งมีหน้าที่ดูแล และพัฒนากำลังคน ไม่มีมีปรากฎการให้ความสำคัญถึงการใช้ภาษาอังกฤษมาเป็นส่วนหนึ่งของแผนนโยบายและทิศทางการพัฒนากำลังคน การผลิตและพัฒนากำลังคน และต้องการให้รัฐบาลสนับสนุนอย่างไรแม้แต่นิดเดียว

ทั้งๆ ที่รู้ดีว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับนโยบายด้านการพัฒนากำลังคนตอบโจทย์ความต้องการของประเทศ เพื่อให้ทันต่อความต้องการเร่งด่วนด้านการลงทุน ซึ่งการรอกำลังคนที่จบวุฒิปริญญา ซึ่งคงไม่ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ตลอดทักษะที่จะได้จากวุฒิการศึกษาอาจตอบโจทย์ได้ไม่ครอบคลุมต่อความต้องการของสถานประกอบการ

และยิ่งกว่ารู้อีกด้วยว่า “ภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีการแข่งขันสูงและไม่สามารถคาดการณ์ได้ในปัจจุบัน ยิ่งทำให้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษมีความสำคัญมากขึ้นในฐานะที่เป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับแรงงานทั้งหมด ” บิล ฟิชเชอร์ (Bill Fisher) ประธานของ Englishtown ซึ่งเป็นส่วนของการเรียนภาษาอังกฤษทางออนไลน์ของ EF กล่าว

ประเทศที่เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษมากกว่าจะมีรายได้มวลรวมประชาชาติต่อหัวสูงกว่า

ครั้นจะฝากความหวังให้ สภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ชมรมข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา หรือผู้แทนสภาคณาจารย์ ช่วยผลักดันก็น่าจะยาก เนื่องจากยังปัญหาปากท้องเกี่ยวกับเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย ยังไม่ได้รับการแก้ไขถึงความเหลื่อมล้ำเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และระบบพนักงานมหาวิทยาลัย ทั้ง ๆ ที่มติคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2542 ให้พิจารณาเยียวยาแก้ไขไปแล้ว

ยิ่งมองไปที่สถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง แม้พยายามจะออกมาตอกย้ำถึงคุณสมบัติของอาจารย์ผู้สอนและบัณฑิตที่จะจบออกไปต้องสอบผ่านเกณฑ์มาตรฐานของสถาบันทางภาษา ถึงขนาดเปิดห้องเรียนภาคบังคับมีการเรียกเก็บเงินค่าเรียนในราคาเหมาจ่ายกันไปแล้ว แต่ก็ดูเหมือนเป็นแค่การหากินตามกระแส กินตามน้ำแบบเนียน ๆ จนเป็นที่เอือมระอากับพฤติกรรมอำพราง หารายได้เข้าพวกไปทัวร์นอกก็มากมี 

ความจริงแล้ว ก่อนและหลังปฏิรูปการศึกษา การตื่นตัวในการกระตุ้นในเห็นความสำคัญในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษทั้งในสถานศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และสถาบันอุดมศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สูงมาก 

แต่ทำไมคะแนนทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของคนไทยจึงย่ำแย่มาติดกัน และอยู่ในระดับเดิมตั้งแต่ปี 2011 เป็นเวลาถึง 8-9  ปีซ้อน

C:\Users\Win10x64_Bit\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\1E53774E.tmp

จากรายงานล่าสุด ประจำปี 2561 ของสำนักงานจัดอันดับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ หรือ Education First (EF) ที่มีสำนักงานใหญ่ในสวิตเซอร์แลนด์ ออกมาเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม ระบุว่าไทยอยู่ในอันดับ 64 จาก 88 ประเทศทั่วโลกที่ไม่ได้ใช้อังกฤษเป็นภาษาหลัก ได้คะแนนเพียง 48.54 จาก 100 คะแนน

เมื่อเทียบกับประเทศในอาเซียนแล้ว ไทยได้คะแนนในอันดับที่ 6 จาก 8 ประเทศในอาเซียนที่ทำการสำรวจ เรียงตามลำดับดังนี้คือ สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เวียดนาม อินโดนีเซีย ไทย เมียนมาร์ และกัมพูชา 

และผลจากคะแนนสอบจะนำมาจัดหมวดหมู่เป็น 5 ระดับคือสูงมาก สูง ปานกลาง ต่ำ ต่ำมาก คะแนนของไทยนั้นถูกจัดอยู่ในระดับ "ต่ำ" ซึ่งไทยคงอยู่ในระดับนี้ตั้งแต่ EF ออกรายงานฉบับแรกในปี 2554

EF Education First ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2508 ในฐานะผู้ให้บริการด้านการศึกษาระดับนานาชาติ ทางบริษัทดำเนินธุรกิจโดยมีเป้าหมายในการทลายกำแพงระหว่างมนุษยชาติอันเนื่องมาจากความแตกต่างกันของภาษาวัฒนธรรม และภูมิลำเนา เพื่อช่วยให้นักเรียนกว่า 15 ล้านคนได้เรียนรู้ภาษาใหม่และเดินทางไปยังต่างประเทศ

EF มีเครือข่ายโรงเรียนและสำนักงาน 400 แห่งทั่วโลก และเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกภาษา การเดินทางไปศึกษาต่างประเทศ ปริญญาบัตร และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ www.ef.com

EF English Proficiency Index (EF EPI) เป็นดัชนีแรกที่เปรียบเทียบความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษของผู้ใหญ่ในประเทศต่างๆ โดยใช้ชุดข้อมูลการทดสอบแบบเฉพาะกิจซึ่งได้มาจากประชาชนกว่า 2 ล้านคนใน 44 ประเทศที่ทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษโดยวิธีออนไลน์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในช่วงระยะเวลา 3 ปี (ปีพ.ศ. 2550-2552) สำหรับผลการจัดอันดับประเทศทั้งหมดซึ่งรวมอยู่ในดัชนีที่จัดทำขึ้นเป็นครั้งแรกนี้ สามารถดูได้ที่ http://www.ef.com/epi/ef-epi-ranking/ ผลการศึกษาที่สำคัญบางประการสำหรับภูมิภาคเหล่านี้ประกอบให้เห็นอีกด้วย

ที่น่าผิดหวัง คือ ผลการทดสอบของเอเชียนั้นออกมาต่ำเกินคาด ทั้งที่ภูมิภาคนี้ได้มีการใช้จ่ายเพื่อการฝึกอบรมภาษาอังกฤษแบบตัวต่อตัวมากกว่านี้ แต่ความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษในเอเชียอยู่ในระดับต่ำอย่างน่าแปลกใจ

ที่สุดของที่สุดของดัชนี EF ไม่เพียงชี้ให้เห็นถึงความสามารถด้านภาษาอังกฤษเท่านั้น ยังแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่เด่นชัดอย่างน่าสนใจระหว่างความสามารถด้านภาษาอังกฤษของประเทศหนึ่งและรายได้ต่อหัวของประชากรประเทศนั้น รวมทั้งมีความสัมพันธ์อย่างมากกับระดับการศึกษาและความแข็งแกร่งด้านการส่งออก

ประเทศและดินแดน 44 แห่งที่รวมอยู่ในดัชนี EF EPI ครั้งแรกนี้ แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างด้านทักษะภาษาอังกฤษทั่วโลกในปัจจุบัน การเปรียบเทียบประเทศต่างๆกับประเทศเพื่อนบ้าน ประเทศคู่ค้า และพันธมิตรที่ใกล้ชิดที่สุดถือเป็นการศึกษาที่น่าสนใจเกี่ยวกับนโยบายที่แต่ละประเทศให้ความสำคัญและนโยบายด้านการศึกษาที่มีความแตกต่างกันทั่วภูมิภาคยุโรป เอเชีย และลาตินอเมริกา

จับประเด็นจากครูผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนภาษาอังกฤษ ของสถาบันสอนภาษาในประเทศไทย ส่วนใหญ่ให้ข้อคิดว่าภาษาอังกฤษที่ตกต่ำลงของคนรุ่นใหม่เนื่องมาจากภาษาไทยที่อ่อนแอ ปัจจุบันหนังสือภาษาไทยเด็กหรือเยาวชนเขียนเป็นประโยคสั้น ๆ หากเทียบกับภาษาอังกฤษ ประโยคยังมีความซับซ้อนมีโครงสร้างที่ชัดเจน ทำให้ภาษาอังกฤษใช้ยากยิ่งกว่าเดิม

แม้คนไทยจะเรียนภาษาอังกฤษเป็นเวลาถึง 12 ปี ในชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาจบออกมาแล้ว ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถที่จะสื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้ ซึ่งเป็นอุปสรรคหลักในการแข่งขันระดับนานาชาติ

ระบบการเรียนการสอน มุ่งเน้นเพื่อให้เด็กสอบผ่าน เท่ากับว่าการสอนก็จะเหมือนการติว ไม่ได้เน้นกระบวนการฝึกใช้ภาษา ต้องท่อง ต้องจำ

ดัชนี EF EPI แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงในเชิงบวกอย่างเด่นชัดระหว่างระดับรายได้และความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นทั้งเหตุและผลซึ่งกันและกัน โดยประเทศที่มีความร่ำรวยกว่ามีการใช้จ่ายในการเรียนภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษาสากลของโลกมากกว่า ส่วนในระยะยาวนั้น การมีความรู้ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นจะเป็นการส่งเสริมโอกาสทางเศรษฐกิจ และจะส่งผลให้รายได้ประชาชาติเฉลี่ยสูงขึ้นตามไปด้วย…

Tags : ข่าวการศึกษา นวัตกรรม สาธารณสุข วัฒนธรรม

view