Google+
   สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

“รพ.รามาธิบดี” เชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการ!ลดอ้วนลดโรค

“รพ.รามาธิบดี” เชิญชวนร่วมงานประชุมวิชาการ!ลดอ้วนลดโรค


ภาควิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตทางศัลยกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอเชิญผู้ป่วยโรคอ้วน ผู้ที่มีความเสี่ยงโรคอ้วน และประชาชนที่สนใจทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมงานประชุมวิชาการ “ลดอ้วนลดโรค” ตอน “แก้วิกฤตคนไทยอ้วน…ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ในวันศุกร์ ที่ 26 เมษายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 810  B  (ห้องเรียน 3) ชั้น 8  อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการทางการแพทย์ (อาคารโรงเรียนพยาบาล)  โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามและลงทะเบียนร่วมงานได้ที่ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โทรศัพท์ 085-093-2646 

ภายในงานจะมีการจัดบรรยายในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ อาทิ เรื่อง “การผ่าตัดรักษาโรคอ้วน” โดย ผศ.นพ.ปรีดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ หัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตทางศัลยกรรม โรงพยาบาลรามาธิบดี

บรรยายเรื่อง “การเตรียมตัวและดูแลหลังการผ่าตัด” โดย อ.พญ.ประพิมพ์พร ฉัตรานุกูลชัย อาจารย์สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ ภาควิชาอายุรศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี, บรรยายเรื่อง“อาหารและการรับประทานอาหารของผู้เข้ารับการผ่าตัดรักษาโรคอ้วน” โดย อ.ดร.วนะพร ทองโฉม นักวิชาการโภชนาการ ฝ่ายโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

และไฮไลท์สำคัญ การเสวนาถ่ายทอดประสบการณ์จริงของผู้ที่เคยได้รับการผ่าตัดลดอ้วน ลดโรค ดำเนินรายการโดย ดีเจแมน ธนรัตน์ กิติยาการ ชายหนุ่มผู้เผชิญกับโรคอ้วนขั้น ร้ายแรงเคยน้ำหนักมากสูงถึง 262 กิโลกรัม มีโรคกว่า 20 โรครุมเร้า

ปัญหาของโรคอ้วนนั้น ทางโรงพยาบาลรามาธิบดีได้ตระหนักถึงความสำคัญ จึงได้ทำการส่งเสริมการป้องกันและดูแลรักษาโรคอ้วนอย่างจริงจัง และได้จัดตั้งทีมดูแล ส่งเสริม ป้องกัน และรักษาโรคอ้วนขึ้น โดยมีทีมแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สหสาขา ช่วยเหลือดูแลอย่างครบวงจร

ทั้งนี้ โรคอ้วนลงพุงเป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดโรคเรื้อรังอื่นๆ มากมาย อาทิ โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเลือดสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคข้อเข่าเสื่อม และภาวะหยุดหายใจขณะหลับ โดยแนวโน้มของผู้ป่วยโรคอ้วนจะมีมากขึ้นทุกปี 

Tags : ข่าวการศึกษา นวัตกรรม สาธารณสุข วัฒนธรรม

view