Google+
   สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

“ผักตบชวา”เส้นใยแห่งสายน้ำ..สู่ผลิตภัณฑ์แฟชั่น

“ผักตบชวา”เส้นใยแห่งสายน้ำ..สู่ผลิตภัณฑ์แฟชั่น


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาคร ชลสาคร อาจารย์ประจำในสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี และคณะผู้วิจัย สืบสานความทรงจำในหลวงรัชกาลที่ 9 จากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในเรื่องของ เกษตรพอเพียงในประเทศไทย มีการเปลี่ยนแปลงของระบบเกษตรกรรมตามยุคสมัย การเปลี่ยนผ่าน ของระบบเกษตรกรรม ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ซึ่งอาจแบ่งได้เป็น 3 ยุค คือ ยุคระบบเกษตรกรรมแบบยังชีพ (Subsistence Agriculture) ยุคระบบ เกษตรกรรมเชิงพาณิชย์ (Commercial Agriculture) และ ยุคระบบเกษตรกรรมเชิงทวิลักษณ์ (Dualistic Agriculture) ซึ่งหมายถึงระบบเกษตรกรรมที่มีทั้งการเกษตรเชิงแข่งขันและการเกษตรแบบยั่งยืน 

“ผักตบชวา” ถือเป็นพืชที่สร้างปัญหาทางน้ำให้แก่เกษตรกรรมมาเป็นระยะเวลานาน ปัญหาที่เกิดจากผักตบชวา ผักตบชวา ก่อให้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้องกับแหล่งน้ำ เช่น การชลประทาน  การคมนาคมทางน้ำ เพื่อเป็นการช่วยแก้ไขปัญหาวัชพืชในแหล่งน้ำ จึงได้ทำการวิจัยและพัฒนาผักตบชวาสู่ผลิตภัณฑ์แฟชั่น

ทั้งนี้ ผศ.ดร.สาคร ชลสาคร ให้รายละเอียดว่า ได้นำต้นผักตบชวามาพัฒนาเป็นเส้นใย เส้นด้าย และผืนผ้า ภายใต้โครงการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าผักตบชวาสู่อุตสาหกรรมแฟชั่น” ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ประจำปี 2560

การพัฒนางานวิจัยครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากคุณวิลาสินี ชูรัตน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามรุ่งเรือง จำกัด ที่มีโอกาสได้เข้าร่วมโครงการ Modern Thai Silk กับทางสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ และมีการให้คำปรึกษาเรื่องเส้นใยธรรมชาติ ซึ่งสนใจผักตบชวาเป็นพิเศษ และเคยติดตามผลงานการวิจัยการพัฒนาเส้นใยจากผักตบชวาสู่ผลิตภัณฑ์สิ่งทอสร้างสรรค์ (The Development of Water Hyacinth fiber to Creative Textile Products)  ที่ได้รับงบประมาณอุดหนุนการวิจัยจากสถาบันพัฒนาอุตสาหกรรมสิ่งทอ ประจำปี 2558

“ในตอนนั้นพัฒนาออกมาเป็นผ้าผืน แต่ยังติดปัญหาเรื่องต้นทุนสูงมาก เฉลี่ยผ้าหนึ่งหลาราคาเกือบหนึ่งพันบาท ซึ่งเป็นราคาที่ลูกค้ายังไม่ยอมรับจึงหยุดไป เพิ่งมาเริ่มใหม่อีกครั้งปีที่แล้ว เนื่องจากต้องการให้บริษัทมีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่เป็นนวัตกรรมนอกเหนือจากการผลิตชุดเด็กและสตรี และต้องการช่วยลดมลภาวะสิ่งแวดล้อม”

ผศ.ดร.สาครกล่าวต่อว่า ดังนั้น ในปีนี้จึงได้โดยร่วมมือกันเพื่อปรับปรุงพัฒนาผักตบชวาออกมาเป็นเส้นด้าย ผ้าผืน เสื้อผ้าสตรีที่มีรูปแบบเรียบง่าย ผสมผสานความทันสมัย ด้วยสมบัติของผักตบชวาทำให้สวมใส่สบายระบายอากาศได้ดี นั่นคือ “เส้นใยแห่งสายน้ำ”

และได้นำมาเปิดตัวในงาน STYLE 2017 เพื่อทดลองตลาด ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดี มีลูกค้าต่างชาติให้ความสนใจ โดยทางบริษัทต่อยอดผักตบชวาสู่ผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าสตรีในเชิงพาณิชย์ต่อไปด้วย

ผู้สนใจผลิตภัณฑ์ “เส้นใยแห่งสายน้ำ” สอบถามรายละเอียดได้ที่ ผศ.ดร.สาคร ชลสาคร โทร.086-618-4639

โดย : ชลธิชา ศรีอุบล

Tags : ข่าวการศึกษา นวัตกรรม สาธารณสุข วัฒนธรรม

view