Google+
   สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

ระบบแจ้งเตือน!ป้องกันผู้ป่วยตกเตียง..ผลงาน ส.หุ่นยนต์ภาคสนาม มจธ.

ระบบแจ้งเตือน!ป้องกันผู้ป่วยตกเตียง..ผลงาน ส.หุ่นยนต์ภาคสนาม มจธ.


อุบัติเหตุการพลัดตกเตียงของผู้ป่วยขณะพักรักษาในสถานพยาบาลหรือที่บ้านสามารถป้องกันได้ โดย ดร.ปราการเกียรติ ยังคง อาจารย์ประจำสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ให้ข้อมูลว่า

ปัจจุบันมีระบบแจ้งเตือนผู้ป่วยตกเตียงแต่เป็นระบบที่แจ้งเตือนเมื่อผู้ป่วยพลัดตกลงมาจากเตียงแล้ว ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการในการดูแลผู้ป่วย จึงพัฒนาระบบแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการตกเตียงด้วยกลศาสตร์ไฟฟ้า เป็นระบบที่สามารถแจ้งเตือนก่อนที่ผู้ป่วยจะตกเตียง

ลักษณะเตียงมาตรฐานต้องมีราวกั้นปกติทั้งสองด้าน ระบบจะเริ่มต้นทำงานเมื่อยกราวกั้นเตียงขึ้นครบทั้งสองด้าน โดยมีหลักการทำงานการแจ้งเตือนด้วยเสียงเมื่อผู้ป่วยมีท่าทางหรือลักษณะการเคลื่อนไหวสุ่มเสี่ยงต่อการตกเตียง เช่น การพาดแขนหรือขาบนราวกั้น แรงผลักจากด้านในบริเวณราวกั้นซ้ายหรือขวาของเตียง ระบบจะส่งเสียงเตือนที่เตียงและส่งสัญญาณแจ้งเตือนไปยังห้องพยาบาลในหอผู้ป่วย (Ward) พยาบาลจะทราบได้ว่าผู้ป่วยมีโอกาสจะตกเตียง

รวมทั้งเมื่อราวกั้นเตียงเปิดลงด้านในด้านหนึ่งหรือทั้งสองด้าน ระบบจะแสดงที่จอในห้องพยาบาลเพื่อให้ทราบว่าผู้ป่วยอาจกำลังต้องการลงจากเตียง พยาบาลจะสามารถทราบและเข้ามาดูแลผู้ป่วยได้ทันที เพราะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ผู้ป่วยมีโอกาสจะตกเตียงได้ โดยที่ระบบดังกล่าวพยาบาลหรือผู้ที่ดูแลสามารถระบุความหนักเบาของแรงที่กดลงบนราวกั้นเตียงเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ป่วยเด็ก หรือผู้ใหญ่ได้

ระบบแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการตกเตียงด้วยกลศาสตร์ไฟฟ้าเป็นการพัฒนาภายใต้ความร่วมมือของสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มจธ. ร่วมกับบริษัท เบอร์ลิน เยอรมนี อิมพอร์ท จำกัด ร่วมกันผลิตระบบแจ้งเตือนเพื่อป้องกันการตกเตียงด้วยกลศาสตร์ไฟฟ้า

โดยเบื้องต้นได้ประสานกับสถานพยาบาล/โรงพยาบาล (แผนกผู้ป่วยใน และหอผู้ป่วย) เพื่อนำระบบแจ้งเตือนไปทดสอบ และดำเนินการขยายผลการใช้งาน 4 แห่ง คือ โรงพยาบาลตากสิน โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อหน่วยการสื่อสารองค์กรและงานวิจัย และหน่วยการตลาด กลุ่มงานการสื่อสารเชิงกลยุทธ์และการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) โทรศัพท์ 0-2470-8415-7, คุณเกศริน ถั่วทอง โทร.062-924-4563, คุณโสภิณ ลิ้มวิไลกุล โทร.083-189-8886 

Tags : ข่าวการศึกษา นวัตกรรม สาธารณสุข วัฒนธรรม

view