Google+
   สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี อัพเกรด!ผลิตภัณฑ์ OTOP อีสาน

นักวิจัย มทร.ธัญบุรี อัพเกรด!ผลิตภัณฑ์ OTOP อีสาน


นักวิจัยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี ลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ประจำปี 2559 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และพัฒนาคุณภาพที่ดีขึ้น สร้างการแข่งขันที่ยั่งยืน เมื่อเร็วๆ นี้ นำทีมโดยนางสาวจีรวัฒน์ เหรียญอารีย์ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ ผศ.มาลา ฤทธิ์นิ่ม และ ผศ.ดร.อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม

นางสาวจีรวัฒน์ คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ เปิดเผยว่า ทางสำนักงานปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สป.วท.) มีความประสงค์ในการหาที่ปรึกษาและผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องเทคโนโลยี และนวัตกรรม ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายและของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก ด้วยเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มการผลิตกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ในพื้นที่จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ซึ่งคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี เป็นสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์วิชาชีพด้านคหกรรมศาสตร์ ที่มีความรู้ความชำนาญและประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านสิ่งทอและเครื่องแต่งกาย ผลิตภัณฑ์เคหะสิ่งทอ ผลิตภัณฑ์งานประดิษฐ์สร้างสรรค์ ประเภทของตกแต่ง และของที่ระลึก

ดังนั้น ทางคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มทร.ธัญบุรี จึงได้รับเป็นที่ปรึกษาดำเนินโครงการยกระดับผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ให้มีศักยภาพทางตลาดด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ประเภท ผ้าและเครื่องแต่งกาย และของใช้ ของตกแต่ง และของที่ระลึก พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี พ.ศ.2559

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดต้นทุน และผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีขึ้น สร้างการแข่งขันที่ยั่งยืน และเป็นการผลักดันงานวิจัยและพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์ในกลุ่มผู้ผลิตวิสาหกิจชุมชน และสามารถเผยแพร่และขยายผล ไปสู่กลุ่มอื่นๆ อันจะนำไปสู้เชิงพาณิชย์ต่อไป

ด้าน ผศ.ดร.อ้อยทิพย์ ผู้พัฒน์ เล่าเสริมว่า ในการคัดเลือกพิจารณาผลิตภัณฑ์ ตามที่ สป.วท.กำหนด โดยได้พิจารณาเข้าร่วม 14 กลุ่ม ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย อ.ชนบท จ.แขนแก่น, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น, วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายมัดย้อม อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมทอผ้าฝ้ายบ้านเหล่าใหญ่ อ.ส่องดาว จ.สกลนคร, วิสาหกิจชุมชนทอผ้าครองวิถี อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมสีครามธรรมชาติ อ.บ้านดุง จ.อุดรธานี, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมขิดบ้านอูบมุงเหนือ อ.หนองวัวซอ จ.อุดรธานี, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทอผ้าและตัดเย็บชุมชน หมู่ 13 อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ากาบบัวคำขวาง อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองหญ้าปล้อง อ.มัญจาคีรี จ.ขอนแก่น

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ามัดหมี่และหมอนขิดบ้านด่านเหนือ อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์, กลุ่มทอผ้าบ้านคำโพนทอง อ.กมลาไสย จ.กาฬสินธุ์, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีแม่บ้านโนนสามัคคี อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ และกลุ่มสตรีบ้านแกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์

โดยในการลงพื้นที่ทั้ง 14 กลุ่ม ได้นำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจกลุ่มเป้าหมายมาวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และแนวทางของการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ OTOP ที่ตอบสนองความต้องการของตลาด และสามารถดำเนินการได้จริงของแต่ละผลิตภัณฑ์ กำหนดแผนในการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์โอทอป (Concept idea) เน้นการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมรวมทั้งผลงานวิจัย ที่ดำเนินการโดยนักวิจัยของสาขาวิชาด้านคหกรรมศาสตร์ โดยรวมกับภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น

ซึ่งกลุ่มเป้าหมายสามารถนำไปสู่กระบวนการผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ได้จริง จากนั้นจัดทำร่างผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่จะดำเนินการพัฒนาและยกระดับ จำนวนไม่น้อยกว่า 20 ผลิตภัณฑ์ เพื่อนำไปถ่ายทอด ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการทำผลิตภัณฑ์ตามผลิตภัณฑ์ต้นแบบ โดยให้คำปรึกษาเชิงลึก จัดกิจกรรมถอดบทเรียน ด้วยการติดตามผลเพื่อให้ผู้ประกอบการ OTOP สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ตามต้นแบบ

จากนั้นทำการทดสอบตลาดผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาขึ้นกับผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มหมาย ณ ตลาดในประเทศหรือต่างประเทศ อย่างน้อย 1 ครั้ง, ยกระดับผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกายทั้งหมด ออกแบบเป็นชุด Dress สุภาพสตรี เสื้อกางเกงและกระโปรงสตรี สำหรับใช้สวมใส่ลำลองหรือชุดทำงาน ทั้งหมด 9 กลุ่ม ได้แก่

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมมัดหมี่บ้านหัวฝาย, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ, วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายมัดย้อม, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ามัดหมี่ย้อมสีครามธรรมชาติ, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมขิดบ้านอูบมุงเหนือ, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านทอผ้าและตัดเย็บชุมชน, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ากาบบัวคำขวาง และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าไหมทอผ้าฝ้ายบ้านเหล่าใหญ่

ยกระดับผลิตภัณฑ์ของใช้ ของตกแต่งและของที่ระลึก 5 กลุ่ม ได้แก่ วิสาหกิจชุมชนทอผ้าครองวิถี ผลิตภัณฑ์หมวกจากผ้าย้อมคราม ประเภทหมวก Cap, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติบ้านหนองหญ้าปล้อง ผลิตภัณฑ์กระเป๋าเป้ หมวกปีกและหมวก Cap, วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้ามัดหมี่และหมอนขิดบ้านด่านเหนือ ผลิตภัณฑ์กระเป๋า จำนวน 3 รูปแบบ กระเป๋ารูปหัว กระเป๋าจิ๋วแต่แจ๋ว และกระเป๋าเอนกประสงค์ เน้นรูปแบบที่ทันสมัยเพื่อให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย

กลุ่มทอผ้าบ้านคำโพนทอง พัฒนาผลิตภัณฑ์กระเป๋าเป็นจำนวน 3 รูปแบบ กระเป๋าสี่เหลี่ยมคางหมู กระเป๋ากลีบบัว และกระเป๋าพกพา และวิสาหกิจชุมชนกลุ่มสตรีแม่บ้านโนนสามัคคี พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าจำนวน 2 รูปแบบ กระเป๋าเครื่องเขียน และกระเป๋าสะพาย และกลุ่มสตรีบ้านแกใหญ่ อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าสตางค์

โดย : ชลธิชา ศรีอุบล

Tags : ข่าวการศึกษา นวัตกรรม สาธารณสุข วัฒนธรรม

view