Google+
   สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เปิดตัว “กังหันน้ำ Green energy”..กึ๋นเด็กเทคนิคนครนายก

เปิดตัว “กังหันน้ำ Green energy”..กึ๋นเด็กเทคนิคนครนายก


สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยนักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จัดกิจกรรมเปิดตัวนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ “กังหันน้ำ Green energy” ตามแนวคิดกังหันน้ำชัยพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ณ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก จ.นครนายก เมื่อเร็วๆ นี้

โดย ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เผยรายละเอียดว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคนครนายกนำนักศึกษาแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ร่วมกันประดิษฐ์คิดค้นนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ “กังหันน้ำ Green energy” โดยนำหลักการของกังหันน้ำชัยพัฒนามาประยุกต์ใช้ เพื่อบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการเติมอากาศ

โดยนำระบบคอนโทรลเลอร์มาควบคุมการหมุนของกังหันน้ำ มีเซนเซอร์ตรวจวัดค่าออกซิเจนในน้ำ หากค่าออกซิเจนในน้ำต่ำกว่ามาตรฐานหรือเกณฑ์ที่ตั้งไว้ จะทำให้กังหันน้ำหมุน และจะหยุดหมุนเมื่อออกซิเจนได้ค่ามาตรฐานที่กำหนด หากค่าออกซิเจนในน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติเกิน 2 ชั่วโมง กังหันน้ำจะหมุนโดยอัตโนมัติ

การเคลื่อนที่ของเรือจะใช้ระบบรีโมทคอนโทรลในการควบคุม ทำให้เคลื่อนย้ายไปยังตำแหน่งที่มีน้ำเน่าเสียภายในบ่อได้ง่าย และมีระบบสมอเรือ เพื่อให้เรือหยุด ณ ตำแหน่งที่ต้องการ ส่วนพลังงานที่ใช้ได้มาจากระบบโซลาเซลล์ในการชาร์จแบตเตอรี่ และจากการหมุนของกังหันน้ำ โดยนำพลังงานกลับมาใช้เพื่อชาร์จแบตเตอรี่

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า จังหวัดนครนายกเป็นจังหวัดที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ มีน้ำตกจำนวนมาก และประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม และทำบ่อเลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา ในฤดูร้อนปริมาณน้ำในคลองหรืออ่างเก็บน้ำต่างๆ จะลดลง ทำให้เกิดมลภาวะน้ำเน่าเสีย

ดังนั้น “กังหันน้ำ Green energy” สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าว ด้วยการเปลี่ยนน้ำเน่าเสียเป็นน้ำสะอาด ปราศจากมลพิษ และลดปัญหาสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ สิ่งประดิษฐ์ยังสามารถติดตั้งได้ง่าย และเคลื่อนย้ายสะดวก โดยมีราคาเครื่องละ 40,000 บาท (สี่หมื่นบาทถ้วน)

Tags : ข่าวการศึกษา นวัตกรรม สาธารณสุข วัฒนธรรม

view