Google+
   สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

“วิศวะธัญบุรี” ผลิตเครื่องไฮเทค! ช่วยเกษตรกรปลูกพืช “เพิ่มผลผลิต” ราคาแค่ 2 พันบาท

“วิศวะธัญบุรี” ผลิตเครื่องไฮเทค! ช่วยเกษตรกรปลูกพืช “เพิ่มผลผลิต” ราคาแค่ 2 พันบาท

วิทยาการคนรุ่นใหม่ ดร.วิเชียร อูปแก้ว อาจารย์ที่ปรึกษา ร่วมกับนายอัศฎา ยืนยง และนายวารุต มงคลเกิด นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ธัญบุรี คิดค้นระบบตรวจวัดและเฝ้าติดตามสภาพแวดล้อมทางการเกษตร ผ่าน NETPIE ต้นแบบ เข้ามาช่วยเกษตรกร

โดย “คณะเจ้าของผลงาน” เล่าว่า ปัจจุบันได้มีการนำเอาเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยในการพัฒนาการปลูกพืช เพื่อให้ได้ผลผลิตเพิ่มขึ้น และตรงตามฤดูกาลที่ผู้บริโภคต้องการ โดยเฉพาะการนำเอาระบบสื่อสารและการส่งข้อมูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตที่ผู้ใช้งานสามารถเข้าไปตรวจสอบ และดูแลการเกษตรได้ตลอดเวลาและทุกๆ ที่ที่ต้องการนั้น ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่น่าสนใจในปัจจุบัน

ซึ่งสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญสำหรับการปลูกพืช เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีนั้น เกษตรกรต้องรู้ค่าสภาวะแวดล้อมต่างๆ เพราะเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างผลผลิตให้เพิ่มขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การปลูกมะนาว ซึ่งให้ผลผลิตไม่แน่นอน โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง

ดังนั้น งานวิจัยในครั้งนี้จึงได้นำเสนอระบบตรวจวัดและเฝ้าติดตามสภาวะแวดล้อมทางการเกษตรผ่านระบบอินเตอร์เน็ตไร้สาย ผ่านทาง NETPIE โดยที่เกษตรกรสามารถเข้าไปตรวจสอบค่าต่างๆ ที่สำคัญ และจำเป็นสำหรับการเจริญเติบโตของพืช รวมทั้งสามารถควบคุมระบบรดน้ำผ่านทางอินเตอร์เน็ตได้

วิทยาการคนรุ่นใหม่ จากการศึกษาข้อมูลทางการเกษตรและปัญหาที่พบ เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ในการเลือกใช้เซ็นเซอร์ที่จะนำไปตรวจวัดค่าที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช ได้แก่ 1.เซ็นเซอร์วัดความเป็นกรดเป็นด่าง (pH Senser) เป็นเซ็นเซอร์สำหรับตรวจวัดความเป็นกรดเป็นด่างของน้ำที่ใช้ในการรดต้นไม้ หรือพืชต่างๆ

2.เซ็นเซอร์วัดค่าอุณหภูมิและความชื้นในอากาศ (ใช้ไอซีเบอร์ DTH22) 3.เซ็นเซอร์วัดความชื้นในดิน (Soil Moisture Sensor) โดยใช้หลักการของความนำไฟฟ้าผ่านตัวนำที่เป็นดิน เมื่อดินมีความชื้นแตกต่างกัน ความนำไฟฟ้าก็จะแปรเปลี่ยนตามไปด้วย 4.เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิในดิน (Temperature Sensor) ใช้ไอซีเบอร์ DS18B20 ที่ได้ออกแบบให้สามารถวัดอุณหภูมิในดินได้มาใช้งาน  

นอกจากการตรวจวัดค่าต่างๆ แล้ว ระบบยังสามารถที่จะควบคุมระบบการรดน้ำได้โดยอัตโนมัติ โดยอาศัยตัวเซ็นเซอร์วัดความชื้นในดินเป็นตัววัดค่า เมื่อความชื้นในดินต่ำกว่าค่าที่ตั้งไว้ ระบบก็จะรดน้ำพืชหรือต้นไม้ได้เอง การวัดค่าต่างๆ จากเซ็นเซอร์จะเชื่อมต่อเข้ากับระบบอินเตอร์เน็ตผ่านทาง WIFI โดยใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ NodeMCU สำหรับระบบตรวจวัดและเฝ้าติดตามสภาพแวดล้อมทางการเกษตรผ่าน NETPIE

ทางผู้จัดทำได้คิดค้นและออกแบบมาเพื่อความสะดวกในการตรวจวัด และส่งค่าข้อมูลที่ต้องการทราบได้ในระยะทางที่ไกลๆ โดยที่ผู้ใช้งานสามารถดูค่าและควบคุมการรดน้ำแบบอัตโนมัติผ่านทางคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน หรือแท็บเล็ต

“ทั้งนี้ เครื่องระบบตรวจวัดและเฝ้าติดตามสภาพแวดล้อมทางการเกษตรผ่าน NETPIE ในขณะนี้ ยังเป็นเพียงเครื่องต้นแบบที่ทำการศึกษาและออกแบบ ซึ่งราคาอยู่ที่ 2,000 บาท/เครื่อง ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ดร.วิเชียร อูปแก้ว โทร.091-406-2224 คณะเจ้าของผลงาน ให้ข้อมูลทิ้งท้าย

Tags : ข่าวการศึกษา แวดวงการศึกษา

view