Google+
   สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

สบส.เตือน 8 พฤติกรรม!ผู้ประสบภัยน้ำท่วมใต้ เสี่ยงเจ็บป่วย

สบส.เตือน 8 พฤติกรรม!ผู้ประสบภัยน้ำท่วมใต้ เสี่ยงเจ็บป่วย


นายแพทย์ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาเฉพาะกิจน้ำท่วมสถานพยาบาลในภาคใต้ และการสนับสนุนภาคประชาชนของกรม สบส. ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้กรม สบส.เร่งฟื้นฟูชุมชนและสุขภาพผู้ประสบภัยน้ำท่วม

ซึ่งเป็นการดำเนินงานร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ เพื่อร่วมแก้ไขป้องกันโรคที่มากับน้ำท่วม โดยกองสุขศึกษาได้จัดระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพของผู้ประสบภัยในพื้นที่ 12 จังหวัดที่น้ำลดแล้ว วัตถุประสงค์หลักเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงที่เป็นตัวการก่อให้เกิดการเจ็บป่วยจากพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง  

ในการเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพของผู้ประสบภัยน้ำท่วม จะเน้นหนักพฤติกรรม 8 เรื่อง ได้แก่ การใช้น้ำอุปโภคและบริโภค การบริโภคอาหาร การเก็บรักษาอาหารสดไว้บริโภค การล้างมือ การกำจัดอุจจาระ การกำจัดขยะ การดูแลความสะอาดหลังสัมผัสน้ำท่วม และพฤติกรรมการป้องกันยุงกัด ซึ่งแต่ละพฤติกรรมจะมีความสัมพันธ์กับการเจ็บป่วย 

เช่น ภายหลังน้ำท่วมขังลดลง บางพื้นที่อาจมียุงจำนวนมาก แต่ประชาชนบางคนไม่ป้องกันยุงกัดให้ถูกวิธี อาทิ นอนในมุ้ง เนื่องจากคิดว่าการเปิดพัดลมไล่ยุงคงเพียงพอแล้ว ซึ่งจัดว่าเป็นพฤติกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นไข้เลือดออก เป็นต้น 

นายแพทย์ประภาสกล่าวต่อว่า กรม สบส.จะส่งแบบสอบถามดังกล่าว ไปยังสำนักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขตที่ดูแลพื้นที่ภาคใต้ คือ เขต 5 จ.ราชบุรี เขต 11 จ.นครศรีธรรมราช และเขต 12 จ.สงขลา เพื่อกระจายลงพื้นที่ให้ อสม.เป็นผู้สำรวจทุกหลังคาเรือน จากนั้นจะรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้สามารถดำเนินการปรับแก้พฤติกรรมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ได้อย่างทันท่วงที และสอดคล้องกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น

Tags : ข่าวการศึกษา แวดวงการศึกษา

view