Google+
   สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

“รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ์” ครูแพทย์แห่งชาติ ประจำปี 2559

“รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ์” ครูแพทย์แห่งชาติ ประจำปี 2559


รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ ที่ปรึกษาและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ วิทยาลัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้รับรางวัล “ครูแพทย์แห่งชาติ” ประจำปี 2559 โดยพิธีมอบรางวัลจะจัดขึ้นในการประชุมวิชาการแพทยศาสตรศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 17 ประจำปี 2559 ภายใต้หัวข้อ “ความหลากหลายทางด้านแพทยศาสตรศึกษา” ระหว่างวันที่ 19-21 ตุลาคม 2559 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) ประสานมิตร

อนึ่ง รศ.นพ.ปรีดา ทัศนประดิษฐ์ เป็นผู้อุทิศตนช่วยเหลือในด้านทักษะการเรียนรู้ของนิสิตแพทย์ จุฬาฯ มาอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังเป็นผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้ทรงคุณวุฒิทั้งทางวิชาการและวิชาชีพ ผู้เพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ และเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับชาติและนานาชาติTags : ข่าวการศึกษา  แวดงการศึกษา

view