Google+
   สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

เปิด 6 ห้องเด่นในศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน

เปิด 6 ห้องเด่นในศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน


นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ที่อาคารหอศิลป์ร่วมสมัย ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯว่า ได้ประชุมคณะอนุกรรมการการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน เมื่อเร็วๆ นี้ เพื่อติดตามความคืบหน้าการจัดตั้งศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน ซึ่งจะเปิดอย่างเป็นทางการในวันที่ 7 สิงหาคม 2558 นี้ โดยรูปแบบของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียนที่ถือเป็นแห่งแรก จะจัดตั้งขึ้นภายใต้จุดมุ่งเน้นของกระบวนการเรียนรู้เชิง สร้างสรรค์ด้านวัฒนธรรม มีจุดเด่นในการนำเสนออัตลักษณ์ร่วมทางวัฒนธรรมของ 10 ชาติสมาชิกอาเซียน มีการจัดแสดงนิทรรศการผ่านสื่อเทคโนโลยีมัลติมีเดียสมัยใหม่แบบมีชีวิต เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางด้านวัฒนธรรมของอาเซียนอย่างแท้จริง จะทำให้เด็ก เยาวชนและประชาชนเกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับอาเซียน โดยเฉพาะประวัติศาสตร์อาเซียนยุคต่างๆ ที่เป็นมรดกร่วมกัน

การจัดแสดงนิทรรศการจะแบ่งออกเป็น 6 ห้อง 1.ห้องหลอมรวมร่วมวัฒนธรรม (TheMelting Pot of ASEAN Cultures) จะจัดแสดงวีดิทัศน์ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมร่วมในภูมิภาคอาเซียน 2.ห้องเราล้วนคืออาเซียน (We are ASEAN) จัดแสดงข้อมูลดิจิตอลผ่านจอแสดงผลขนาดใหญ่ (Video Wall) อาทิ เรื่องกำเนิดประชาคมอาเซียน 3.ห้องถนนสายวัฒนธรรมอาเซียน (The ASEAN Street) เป็นนิทรรศการถาวรจำลองบรรยากาศท้องถนนของประเทศในอาเซียน เพื่อสร้างความเชื่อมโยงส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน ถือเป็นไฮไลน์ของศูนย์วัฒนธรรมอาเซียน 4.ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ (The E-Library Park) ให้บริการข้อมูลหนังสือ นิตยสาร ไม่ต่ำกว่า 5,000 เล่ม ในรูปแบบ e-Book 5.ห้องปฏิบัติการเชิงวัฒนธรรม (The Knowledge Lab) รองรับกิจกรรมสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางวัฒนธรรม และ 6.ห้องนิทรรศการหมุนเวียน จัดแสดงเรื่องราวประเทศอาเซียน เช่น ฟ่อนข้าวแห่งอุษาคเนย์ ที่แสดงประวัติ ความเชื่อ พิธีกรรม เกี่ยวกับข้าวในภูมิภาคอาเซียน เป็นต้นTags : ข่าวการศึกษา แวดวงการศึกษา

view