Google+
   สร้างเว็บEngine by iGetWeb.com
Cart รายการสินค้า (0)

“แอปเปิ้ล-ไมโครซอฟ-วอล์ดิสนีย์” ร่วมคิดค้นทักษะ ‘3R-4C’ ทางรอดสำหรับเด็กและเยาวชนในศตวรรษ 21

“แอปเปิ้ล-ไมโครซอฟ-วอล์ดิสนีย์” ร่วมคิดค้นทักษะ ‘3R-4C’ ทางรอดสำหรับเด็กและเยาวชนในศตวรรษ 21

สถานการณ์โลกในศตวรรษที่ 21 มีความแตกต่างจากศตวรรษที่ 20 และ 19 ระบบการศึกษาจึงต้องมีการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะความเป็นจริง

ในประเทศสหรัฐอเมริกาแนวคิดเรื่อง "ทักษะแห่งอนาคตใหม่: การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21" ได้ถูกพัฒนาขึ้น โดยภาคส่วนที่เกิดจากวงการนอกการศึกษา ประกอบด้วย บริษัทเอกชนชั้นนำขนาดใหญ่ เช่น บริษัทแอปเปิ้ล บริษัทไมโครซอฟ บริษัทวอล์ดิสนีย์ องค์กรวิชาชีพระดับประเทศ และสำนักงานด้านการศึกษาของรัฐในสหรัฐอเมริกา ได้รวมตัวและก่อตั้งเป็นเครือข่ายองค์กรความร่วมมือเพื่อทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (Partnership for 21st Century Skills) หรือเรียกย่อๆ ว่า เครือข่าย P21

หน่วยงานเหล่านี้มีความกังวลและเห็นความจำเป็นที่เด็กและเยาวชนจะต้องมีทักษะสำหรับการออกไปดำรงชีวิตในโลกแห่งศตวรรษที่ 21 ที่เปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 จึงได้พัฒนาวิสัยทัศน์และกรอบความคิดเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ขึ้น โดยสามารถสรุปทักษะสำคัญอย่างย่อๆ ที่เด็กและเยาวชนควรมี คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม หรือ 3และ 4C ซึ่งมีองค์ประกอบ ดังนี้

3R ได้แก่ Reading (การอ่าน), การเขียน(Writing) คณิตศาสตร์ (Arithmetic) และ 4C ได้แก่ Critical Thinking - การคิดวิเคราะห์, Communication- การสื่อสาร Collaboration-การร่วมมือ และ Creativity-ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะด้านสารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่ 

นอกจากนี้ ยังมีนักการศึกษาอีกคนหนึ่งที่มีส่วนสำคัญในการผลักดันเรื่องการปฎิรูปการเรียนรู้ให้กว้างขวางขึ้น คือ เซอร์เคน โรบินสัน นักการศึกษาระดับโลก ที่ได้เน้นย้ำถึงความจำเป็นในการเปลี่ยนแปลงแนวคิดการจัดการศึกษาระบบโรงงาน มาเป็นการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้คิดอย่างสร้างสรรค์เข้ากับบริบทของโลกที่ได้เปลี่ยนแปลงไป           

กรอบแนวคิดเหล่านี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทักษะด้านการจัดการศึกษาแห่งอนาคตใหม่ในประเทศไทย เพื่อเป็นวิถีสร้างการเรียนรู้จากครูเพื่อศิษย์ในศตวรรษที่ 21

Tags : ข่าวการศึกษา แวดวงการศึกษา

view